Προσλήψεις 27 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας - Proklitiko.gr - Ειδήσεις και Εκδηλώσεις της Δράμας!
Απόκτησε άδεια Security


Δείτε επίσης

recent

Προσλήψεις 27 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθµού είκοσι επτά (27) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 60 ηµεροµίσθια και έως της εγκεκριµένης διάθεσης πίστωσης ) στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, λόγω µη συγκρότησης των απαραίτητων συνεργείων για την αποτελεσµατική εφαρµογή δακοκτονίας στις παρακάτω κοινότητες εξαιτίας µη υποβολής αντίστοιχων αιτήσεων (µειωµένης προσέλευσης υποψηφίων) εργατών στην υπ΄αριθµ. 04/8253/7-7-2017 ανακοίνωση για τη σύναψη Σύµβασης εργασίας ορισµένου Χρόνο, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες :

  • 5 ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΕΣ 
  • 22 ΨΕΚΑΣΤΕΣ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ειδικότερα, µε την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:
1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση, υπόδειγµα θα δίνεται από την υπηρεσία µας στην οποία θα δηλώνονται διάφορα προσωπικά και ασφαλιστικά στοιχεία.
3. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα.
4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση µε συνηµµένα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20 ∆ιοικητήριο τ.κ.65110 Καβάλα, απευθύνοντάς την στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ή στο γραφείο Αγροτικής Οικονοµίας (πρώην ΓΓΑ Θάσου) στο Λιµένα (τηλ. επικοινωνίας: 25930 22850).
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας (Ταχ. ∆/νση Εθνικής Αντίστασης 20 ∆ιοικητήριο τ.κ.65110 Καβάλα) και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Καβάλας.Αφήστε το σχόλιό σας

Προσλήψεις 27 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Reviewed by Giorgos on Σάββατο, Ιουλίου 29, 2017 Rating: 5
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.